សូមភ្លក់រស់ជាតិនៃតែជ្រក់ដែលមានអោយជារស់។ បើលោកអ្នកបានពិសាអើយពិតជាជាប់ចិត្ត មិនអាចភ្លេចបានឡើយ។

Tagged Under