របៀប seleCell ដែលមានតែ អក្សរ(Text), លេខ (Number) ឫ នៅក្នុងកម្មវិធី Excel

នៅពេលដែលអ្នកចង់ Select Cell ដែលមានប្រភេទទិន្នន័យជាក់លាក់ដែលអ្នកអាចបែងចែករវាងCell ដែលមានប្រភេទទិន្នន័យផ្សេងគ្នា។​ វាអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកលុប បញ្វូល ឫចាក់សោរ Cell ណាមួយតាមរយៈ ប្រភេទទិន្នន័យនោះបានតាមហេតុផលផ្សេងទៀតជាច្រើន។

អាន​បន្ត៖ របៀប seleCell ដែលមានតែ អក្សរ(Text), លេខ (Number) ឫ នៅក្នុងកម្មវិធី Excel

វិធី Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting

វិធី Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Conditional Formatting ដើម្បីកំណត់ទម្រង់ឫដាក់ពណ៍អោយ Cell ដោយផ្អែកលើ Content របស់វា។ ឧទាហរណ៍អ្នកមាន Cell មួយដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

អាន​បន្ត៖ វិធី Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting