វិធី Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting

វិធី Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Conditional Formatting ដើម្បីកំណត់ទម្រង់ឫដាក់ពណ៍អោយ Cell ដោយផ្អែកលើ Content របស់វា។ ឧទាហរណ៍អ្នកមាន Cell មួយដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

 បើសិន Cell មានអក្សរថា No ឫមានតម្លៃតិចជាង ៩០% Cell នេះត្រូវ Highlight ពណ៍ក្រហម។ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច​ទើបអាច Highlight Cell នោះបាន។

 អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីវិធី Highlight ជួរដេកដោយប្រើប្រាស់ Conditional Formatting

 សូមមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting0001

 ការបង្កើត Conditional Formatting Rules

 ត្រូវSelect Cell ទីមួយនៃជួរដេកទីមួយដែលអ្នកចង់កំណត់Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting02

 1. ចុចលើ Conditional Formatting (នៅក្នុង Home ) ហើយជ្រើសយក Manage Rules(ដូចរូប)
 2. បន្តចុចលើ New Rule.Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting03
 3. ចុច Use a formula to determine which cells to format
 4. បញ្ចូល =$D3=No
 5. ចុចលើ Format.
  Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting04
 6. សូមប្ដូរអ្វីដែលអ្នកចង់បានដូចជាៈ ពណ៍(color) ហ្វុន(font) ទំហំ(borders) កេម() ជាដើម
 7. ចុចប៊ូតុង OK
  Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting05
 8. ហើយចុច OK ទៀត
  Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting06
 9. Select Rang ដែលអ្នកចង់បាន នៅក្នុង Applies to ឧ. range =$B$3:$D7
 10. ចុច OK Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting07
 11. ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបាន
  Highlight a Row in Excel Using Conditional Formatting08

 

សូមអរគុណ!