របៀប seleCell ដែលមានតែ អក្សរ(Text), លេខ (Number) ឫ នៅក្នុងកម្មវិធី Excel

នៅពេលដែលអ្នកចង់ Select Cell ដែលមានប្រភេទទិន្នន័យជាក់លាក់ដែលអ្នកអាចបែងចែករវាងCell ដែលមានប្រភេទទិន្នន័យផ្សេងគ្នា។​ វាអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកលុប បញ្វូល ឫចាក់សោរ Cell ណាមួយតាមរយៈ ប្រភេទទិន្នន័យនោះបានតាមហេតុផលផ្សេងទៀតជាច្រើន។

 សូមធ្វើតាមជំហ៊ានខាងក្រោមដើម្បី Select តែ Cell ដែលមានតែអក្សរ (Text)

  • ចុច F5 ដើម្បីចូលទៅផ្ទាំង Go To

 

 នៅក្នុងផ្ទាំង Go To, ចុចលើប៊ូតុង Special

 How to Select Cells Containing Only Text or Number or Error02

  • នៅក្នុងផ្ទាំង Go To Special សូមជ្រើសយក Constants ហើយចុចលើ Text

 

How to Select Cells Containing Only Text or Number or Error03

 ចុចលើប៊ូតុង OK.

 How to Select Cells Containing Only Text or Number or Error03a

 ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៏ដែលបង្ហាញអំពីរបៀប Select តែ Cellណាដែលមានតែលេខ(Number)Error

 How to Select Cells Containing Only Text or Number or Error04

 How to Select Cells Containing Only Text or Number or Error04a

 

How to Select Cells Containing Only Text or Number or Error05

 How to Select Cells Containing Only Text or Number or Error05a

 វិធីសាស្ត្របន្ថែម៖

 ប្រើប្រាស់រូបមន្ត =ISTEXT() =ISNUMBER() =ISERROR() ដោយប្រើ Conditional Formatting ដើម្បី បន្លិច(Highlight) Cell ដែលមានតែអក្សរ លេខ ឫ

How to Select Cells Containing Only Text or Number or Error06

 ដូចខាងក្រោម

ចុចលើ OK

How to Select Cells Containing Only Text or Number or Error06a

 សូមអរគុណ!!