លក្ខខណ្ឌទូទៅ

some description

  • ទិញហើយបើមិនពេញចិត្តអាចដូរត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល១សប្ដាហ៏។
    • ទំនិញត្រូវតែរក្សាភាពដើម មិនដាច់ស្លាកឫតែម, មិនអ៊ុត(គ្រើងអេឡិចត្រូនិច)
    • អាចដូរបានចំពោះអ្នកដែលបានទិញតាមវែបសាយតែប៉ុណ្ណោះ
    • ការដូរញឹកញាប់មិនសមហេតុផលចាត់ទុកថាជាការបោកប្រាស់
Continue