លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ញើរត្រឡប់

some description

ទិញហើយបើមិនពេញចិត្តអាចដូរត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល១សប្ដាហ៏។
  • ទំនិញត្រូវតែរក្សាភាពដើម មិនដាច់ស្លាកឫតែម, មិនអ៊ុត(គ្រើងអេឡិចត្រូនិច)
  • អាចដូរបានចំពោះអ្នកដែលបានទិញតាមវែបសាយតែប៉ុណ្ណោះ
  • ការដូរញឹកញាប់មិនសមហេតុផលចាត់ទុកថាជាការបោកប្រាស់
Continue