ការដឹកជញ្ជូន

some description

ការដឹកជញ្ជូនអាស្រ័យលើទីតាំងជាក់លក្ខរបស់អតិថិជន។
ចំពោះអតិថិជននៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ក្រុមហ៊ុននឹង ដឹកជញ្ញូនដោយឥតគិតថ្លៃ។
Continue